Search form

Jɔ̌n 20:30

Nti anɛ Jɔ̌n ásɨ́ŋɨ́ ɛkáti-nɛ

30Yesu akʉ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋɨ́ maknkay bɛ́chák bɛsí bakoŋo bhi, ɛbhɛ́n bábhɨ́kɨ́ sɨŋ amɛm ɛkáti ɛnɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index