Search form

Jɔ̌n 20:31

31Básɨŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chí amɛm ɛkáti ɛnɛ bɛ mɛnkwak be mǎnókó bɛ Yesu kɛ achi Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, Mmɔ Mandɛm. Nɛ bɛ́ ndǔ mǎnókó yí, mǎmbɔ́ŋ nɛpɛ́m ndǔ nnyɛ́n ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index