Search form

Jɔ̌n 20:4

4Báre rɔŋ ntiɛ̌ntiɛt, kɛ nkoŋo anɛfú wu ajɛt acha Píta. Ayambɨ aghaka ndǔ nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index