Search form

Jɔ̌n 20:5

5Akuri amɨk. Asá nɔ́kɔ́ amɨ́k awu amɛm, aghɔ́ bɛbhɔ́k ɛ́síɛndɛn arɛ kɛ akɛ chwe amɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index