Search form

Jɔ̌n 20:6

6Símun Píta mmu ákòŋo yi ansɛm áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ndǔ nnɛm, afʉɛ́t, arɔk amɛm, aghɔ́ bɛbhɔ́k ɛ́síɛndɛn ɛbhɔ arɛ bhʉ́rɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index