Search form

Jɔ̌n 20:7

7Aghɔ́ ndɛn anɛ mánɛ́bhɛ́ nyaka ntí Yesu nɛ yɔ nkwɔ. Nɛ ndɛn ɛyɔ ɛbhak aywi nɛbhʉɛt kɛkúrí nɛnɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index