Search form

Jɔ̌n 20:8

8Kɛ nkoŋo anɛfú wu anɛ ayambɨ áchwɔ́bhɛ́ ndǔ nnɛm achwe amɛm nkwɔ, aghɔ́ nɛ amɨ́k, anoko.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index