Search form

Jɔ̌n 20:9

9Kpátɛ mpok yɔ, bɔ́ bábhɨkɨ re jwi nyaka mmɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ́mɛ́ bɛ́ Yesu abhɔŋ bɛpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index