Search form

Jɔ̌n 21

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu apɛt atɔ́ŋ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi. Ndɔŋ yɔ, ɛbhák chi nɛpaka Manyu Tibérias. + Sɛ́ngɔ́ ɛnyǔ yi atɔŋ nyaka mmʉɛt ntá yap. 2Símun Píta nɛ Tɔmás anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ ɛfák, nɛ Natániɛl anɛ áfú Kána atú Gálili, nɛ bɔ̌ Sɛbɛdi bati apay, nɛ bakoŋo Yesu báchák bati apay bachi nyaka ndǔ nɛbhʉɛt amɔt. 3Símun Píta arɛm bɛ, “Mɛ̌rɔ̀ŋ anyɛ́n nɛ ási.” Bakoŋo Yesu báchák bárɛ́m bɛ, “Sɛ́rɔ̀ŋ nɛ wɔ.” Bɔ́ bárɔ́k básɔ́t áchwí, báré gháp anyɛ́n amɛm áchwí wu bɛti mɛnkɛm ndu bɛkɛm nsi, kɛ yɛ̌nyɨŋ bɔ́kɛ kɛ́m.

4Ndu mbaŋ ákàŋari, Yesu ate nɛpakányɛ́n. Yɛ̌ nɔ, bakoŋo bhi kɛrɨŋɨ bɛ chi yi. 5Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌bha, bǎkɛm nsi?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ǎe.” 6Aghati bhɔ bɛ, “Gʉɛ́p ká asɨ ɛbhe awɔ́nɛm áchwí, chɔŋ mǎnkɛ́m nsi.” Bágʉɛ́p asɨ ɛbhe awɔ́nɛm. Bɛyǎ nsi ɛkwɛn, kpát ɛ́chá bhɔ́ bɛyǎ bɛyǎ nkáp ɛbhɨ. 7Nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ nyaka arɛm ntá Píta bɛ, “Chi Acha!” Píta ághókó nɔ́kɔ́ bɛ chi Yesu Acha, asɔt ndɛn ayi afyɛ́ amʉɛt, adók, akwɛn amɛm manyu. Afɛ́rɛ́ nyaka yɔ amʉɛt ndu bɛkʉ bɛtɨk. 8Kɛ bakoŋo abhɛn bárɔ́bhɛ́ amɛm áchwí báré nok bɛkoŋo yi angɔkɔnyɛ́n, mánja nɔkɔ bɛyǎ nkáp anɛ ajwi nɔ nɛ nsi. Nɛbhʉɛt anɛ báfú bɛ́rɔ́ŋ angɔkɔnyɛ́n kɛ sap. Abhak mbɔ bayat bɛsa bɛtay.

9Bákó nɔ́kɔ́ ɛbhɨ baghɔ ngo anɛ bábháytí nɛ bakiri. Nsi ɛbhak arɛ. Brɛt nkwɔ abhak arɛ. 10Yesu arɛm bɛ, “Twɔ́ ká, nɛ mbɔk nsi ɛyɔ nɔ́ bǎkɛ́mɛ́.” 11Píta arɔk ndu áchwí, aya bɛyǎ nkáp, akó ɛbhɨ nɛ wu. Ájwí nɛ nsi ɛgho ɛbhak bɛsa tándrámɔt nsɛm byo nɛ ɛ́rát. Kɛ yɛ̌ndu nsi ɛyɔ ɛ́yá nɔ́, ásɨ kɛdakati. 12Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Twɔ́ nyiɛ́ ká nɛnyíɛ́.” Kɛ yɛ̌ nkoŋo amɔt kɛmɔ bɛbhɛp yi bɛ, “Ɔchí agha?” Bárɨ́ŋɨ́ bɛ chí Yesu Acha. 13Yesu asɔt brɛ́t achyɛ bhɔ. Akʉ ɛnyumɔt nɛ nsi. 14Ndɔŋ ayɔ abhak anɛ ajwi ɛrat ɛnɛ́ Yesu átɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi, bɛbho ndǔ mpok anɛ yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Yesu aya Píta amʉɛt

15Mányiɛ nɔ́kɔ́ nɛnyíɛ́, Yesu arɛm ntá Símun Píta bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ ɔchá mɛnyɨŋ ɛbhɛn-ɛ?” Símun akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Ne bɔ̌bághɔ́ŋɔmɛ́n ayá.” 16Bɛ́jwí ndɔŋ ɛpay, Yesu arɛm bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ?” Símun akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Babhɛri nɔkɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya.” 17Bɛ́jwí ndɔŋ ɛ́rát, Yesu arɛm bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ?” Píta abé ntɨ mbɔnyunɛ Yesu ábhɛp yi ɛnyɨŋ ɛrɛ ɛ́mɔt ndɔŋ ɛ́rát. Ɛ́kʉ, aghati Yesu bɛ, “Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Ne bághɔ́ŋɔmɛ́n aya. 18Tɛtɛ̌tɛp, mpok ɔ́chí ɛsakámu, ɔre gwɔ́t mmʉɛt, ɔ́ndɔk yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ ɔ́kɔ́ŋɔ́. Kɛ mpok ɔ́kɔ́kɔ́, chɔŋ ɔ́njoŋ ámɔ́ amfay, mmu achák amfyɛ wɔ́ ndɛn amʉɛt, ansɔt wɔ andɔk ɛbhak ɛnɛ ɔ́bhɨ́kɨ́ kɔŋ bɛrɔŋ.” 19Yesu arɛm nɔ́ bɛtɔŋ ɛnyǔ nɛwú ɛnɛn Píta ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́gu ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó. Yesu arɛm yɛ ntá Píta bɛ, “Koŋó mɛ́.”

Yesu nɛ nkoŋo ywi achak

20Píta ayibhiri mmʉɛt aghɔ́ nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ ndu ákòŋo bhɔ́ ansɛm. Nkoŋo wu kɛ ághɔ́kɔ́ nyaka amʉɛt Yesu mpok mányìɛ̀ nɛnyíɛ́, nɛ yí wu kɛ ábhɛ́bhɛ́ nyaka Yesu bɛ, “Acha, agha áti chɔŋ wɔ?” 21Píta ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, abhɛp Yesu bɛ, “Acha, ná nɛ anɛ?” 22Yesu arɛm bɛ, “Mbák mɛ̌yaŋ bɛ́ yi wu ambak nɛpɛ́m tɛ mpɛtnsɛm, ɛyɔ ɛ́yɨ́ŋɨ́ wɔ́ ná? Koŋó mɛ́!” 23Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, ɛ́táká nɛntɨ bǒnkwɔ bɛ nkoŋo Yesu wu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛ́gu. Kɛ, sayri sayri, Yesu abhɨ́kɨ́ ghati nyaka Píta bɛ Jɔ̌n apu gú. Arɛm chi bɛ, “Mbák mɛ̌yáŋ bɛ yi ákɛ́ gú tɛ́ mpɛtnsɛm, ɛyɔ ɛ́yɨ́ŋɨ́ wɔ́ ná?”

24Nkoŋo Yesu wu kɛ ághàti bhɛsɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, nɛ yi kɛ ásɨ́ŋɨ́ bhɔ amɨk. Nɛ sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí árɛ̀m ɛchi tɛtɛp.

Ngwɛ́ntí kɛpɨ

25Yesu akʉ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak. Mbɔ básɨ́ŋ bɔ́ mɛnkɛm amɨk ɛ́mɔt ɛ́mɔt, nkáysí bɛ́ mbʉ mmɨk nkɛm ajwí nɛ bɛkáti, kpátɛ mbɔk andɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index