Search form

Jɔ̌n 21:1

Yesu abhesi ntá bakoŋo bhi

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu apɛt atɔ́ŋ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi. Ndɔŋ yɔ, ɛbhák chi nɛpaka Manyu Tibérias. Sɛ́ngɔ́ ɛnyǔ yi atɔŋ nyaka mmʉɛt ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index