Search form

Jɔ̌n 21:10

10Yesu arɛm bɛ, “Twɔ́ ká, nɛ mbɔk nsi ɛyɔ nɔ́ bǎkɛ́mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index