Search form

Jɔ̌n 21:11

11Píta arɔk ndu áchwí, aya bɛyǎ nkáp, akó ɛbhɨ nɛ wu. Ájwí nɛ nsi ɛgho ɛbhak bɛsa tándrámɔt nsɛm byo nɛ ɛ́rát. Kɛ yɛ̌ndu nsi ɛyɔ ɛ́yá nɔ́, ásɨ kɛdakati.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index