Search form

Jɔ̌n 21:14

14Ndɔŋ ayɔ abhak anɛ ajwi ɛrat ɛnɛ́ Yesu átɔ́ŋɔ́ mmʉɛt ntá bakoŋo bhi, bɛbho ndǔ mpok anɛ yi ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index