Search form

Jɔ̌n 21:15

Yesu aya Píta amʉɛt

15Mányiɛ nɔ́kɔ́ nɛnyíɛ́, Yesu arɛm ntá Símun Píta bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ ɔchá mɛnyɨŋ ɛbhɛn-ɛ?” Símun akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Ne bɔ̌bághɔ́ŋɔmɛ́n ayá.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index