Search form

Jɔ̌n 21:16

16Bɛ́jwí ndɔŋ ɛpay, Yesu arɛm bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ?” Símun akɛmɛ bɛ, “Ɛɛ, Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Babhɛri nɔkɔ bághɔ́ŋɔmɛ́n aya.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index