Search form

Jɔ̌n 21:17

17Bɛ́jwí ndɔŋ ɛ́rát, Yesu arɛm bɛ, “Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n, ɔkɔŋ mɛ?” Píta abé ntɨ mbɔnyunɛ Yesu ábhɛp yi ɛnyɨŋ ɛrɛ ɛ́mɔt ndɔŋ ɛ́rát. Ɛ́kʉ, aghati Yesu bɛ, “Acha, ɔrɨ́ŋɨ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ɔrɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ wɔ.” Yesu arɛm bɛ, “Ne bághɔ́ŋɔmɛ́n aya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index