Search form

Jɔ̌n 21:18

18Tɛtɛ̌tɛp, mpok ɔ́chí ɛsakámu, ɔre gwɔ́t mmʉɛt, ɔ́ndɔk yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ ɔ́kɔ́ŋɔ́. Kɛ mpok ɔ́kɔ́kɔ́, chɔŋ ɔ́njoŋ ámɔ́ amfay, mmu achák amfyɛ wɔ́ ndɛn amʉɛt, ansɔt wɔ andɔk ɛbhak ɛnɛ ɔ́bhɨ́kɨ́ kɔŋ bɛrɔŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index