Search form

Jɔ̌n 21:19

19Yesu arɛm nɔ́ bɛtɔŋ ɛnyǔ nɛwú ɛnɛn Píta ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́gu ndu bɛchyɛ Mandɛm kɛnókó. Yesu arɛm yɛ ntá Píta bɛ, “Koŋó mɛ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index