Search form

Jɔ̌n 21:2

2Símun Píta nɛ Tɔmás anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ ɛfák, nɛ Natániɛl anɛ áfú Kána atú Gálili, nɛ bɔ̌ Sɛbɛdi bati apay, nɛ bakoŋo Yesu báchák bati apay bachi nyaka ndǔ nɛbhʉɛt amɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index