Search form

Jɔ̌n 21:21

21Píta ághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, abhɛp Yesu bɛ, “Acha, ná nɛ anɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index