Search form

Jɔ̌n 21:22

22Yesu arɛm bɛ, “Mbák mɛ̌yaŋ bɛ́ yi wu ambak nɛpɛ́m tɛ mpɛtnsɛm, ɛyɔ ɛ́yɨ́ŋɨ́ wɔ́ ná? Koŋó mɛ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index