Search form

Jɔ̌n 21:23

23Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, ɛ́táká nɛntɨ bǒnkwɔ bɛ nkoŋo Yesu wu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛ́gu. Kɛ, sayri sayri, Yesu abhɨ́kɨ́ ghati nyaka Píta bɛ Jɔ̌n apu gú. Arɛm chi bɛ, “Mbák mɛ̌yáŋ bɛ yi ákɛ́ gú tɛ́ mpɛtnsɛm, ɛyɔ ɛ́yɨ́ŋɨ́ wɔ́ ná?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index