Search form

Jɔ̌n 21:24

24Nkoŋo Yesu wu kɛ ághàti bhɛsɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn, nɛ yi kɛ ásɨ́ŋɨ́ bhɔ amɨk. Nɛ sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí árɛ̀m ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index