Search form

Jɔ̌n 21:25

Ngwɛ́ntí kɛpɨ

25Yesu akʉ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ bɛchak. Mbɔ básɨ́ŋ bɔ́ mɛnkɛm amɨk ɛ́mɔt ɛ́mɔt, nkáysí bɛ́ mbʉ mmɨk nkɛm ajwí nɛ bɛkáti, kpátɛ mbɔk andɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index