Search form

Jɔ̌n 21:3

3Símun Píta arɛm bɛ, “Mɛ̌rɔ̀ŋ anyɛ́n nɛ ási.” Bakoŋo Yesu báchák bárɛ́m bɛ, “Sɛ́rɔ̀ŋ nɛ wɔ.” Bɔ́ bárɔ́k básɔ́t áchwí, báré gháp anyɛ́n amɛm áchwí wu bɛti mɛnkɛm ndu bɛkɛm nsi, kɛ yɛ̌nyɨŋ bɔ́kɛ kɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index