Search form

Jɔ̌n 21:4

4Ndu mbaŋ ákàŋari, Yesu ate nɛpakányɛ́n. Yɛ̌ nɔ, bakoŋo bhi kɛrɨŋɨ bɛ chi yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index