Search form

Jɔ̌n 21:5

5Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌bha, bǎkɛm nsi?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ǎe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index