Search form

Jɔ̌n 21:6

6Aghati bhɔ bɛ, “Gʉɛ́p ká asɨ ɛbhe awɔ́nɛm áchwí, chɔŋ mǎnkɛ́m nsi.” Bágʉɛ́p asɨ ɛbhe awɔ́nɛm. Bɛyǎ nsi ɛkwɛn, kpát ɛ́chá bhɔ́ bɛyǎ bɛyǎ nkáp ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index