Search form

Jɔ̌n 21:7

7Nkoŋo anɛ Yesu ákɔ́ŋɔ́ nyaka arɛm ntá Píta bɛ, “Chi Acha!” Píta ághókó nɔ́kɔ́ bɛ chi Yesu Acha, asɔt ndɛn ayi afyɛ́ amʉɛt, adók, akwɛn amɛm manyu. Afɛ́rɛ́ nyaka yɔ amʉɛt ndu bɛkʉ bɛtɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index