Search form

Jɔ̌n 21:8

8Kɛ bakoŋo abhɛn bárɔ́bhɛ́ amɛm áchwí báré nok bɛkoŋo yi angɔkɔnyɛ́n, mánja nɔkɔ bɛyǎ nkáp anɛ ajwi nɔ nɛ nsi. Nɛbhʉɛt anɛ báfú bɛ́rɔ́ŋ angɔkɔnyɛ́n kɛ sap. Abhak mbɔ bayat bɛsa bɛtay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index