Search form

Jɔ̌n 21:9

9Bákó nɔ́kɔ́ ɛbhɨ baghɔ ngo anɛ bábháytí nɛ bakiri. Nsi ɛbhak arɛ. Brɛt nkwɔ abhak arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index