Search form

Jɔ̌n 3

Yesu nɛ Nikɔdɛ́mɔs

1Mǔnti bo Israɛl amɔt achi nyaka. Aka nnyɛ́n bɛ Nikɔdɛ́mɔs. Abhak mǔnkwɔ Fárisi. 2Ɛwak ɛ́mɔt arɔk ntá Yesu nɛ bɛti arɛm bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mandɛm kɛ̌ átó wɔ bɛ ɔ́ntwɔ́ ɔ́ntɔ́ŋ bo mbɔnyunɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn ɔ́kʉ̀ mbák Mandɛm apu nɛ yi.” 3Yesu aghati yi bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Mandɛm apú kway bɛbhak ntá mmu mbɔ Mfɔ ywi, kpátɛ mámbe yi ndɔŋ achak.” + 4Nikɔdɛ́mɔs abhɛ́p yi bɛ, “Ná bákway bɛbhe mmu anɛ ánáŋ áchɨ́kɨ́? Ǎkway bɛ́pɛ́tnsɛm amɛm mɛniɛ máyi bɛ mámbé yi ndɔŋ achak kɛ?” 5Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Mandɛm apú kwáy bɛbhak ntá mmu mbɔ Mfɔ ywi kpátɛ mámbé yi nɛ manyiɛp* nɛ Ɛfóŋó Mandɛm. 6Nɛbhě ɛnɛn nkwǎ chi nɛbhě nkwɔmʉɛt, kɛ nɛbhě Ɛfóŋó chí ɛnɛn nɛ́fú ntá Ɛfóŋó Mandɛm. 7Ɔ́kɛ́ bhák maknkay ndu ngátí wɔ bɛ, ‘Bábhɔŋ bɛbhe wɔ ndɔŋ achak.’ 8Mbʉ́ɛ́p áfòk, ándɔk ɛbhak ɛnɛ wu ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́rɔŋ. Ɔ̌ghok ndu wu áfʉɛ̀t kɛ ɔpú rɨŋɨ ɛbhak wu áfú nɛ ɛbhak ɛnɛ wú árɔ̀ŋ. Ɛ́chí ɛnyumɔt nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ bábhé yi ndu bɛtaŋ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.” 9Nikɔdɛ́mɔs abhɛ́p yi bɛ, “Ɛyɔ ɛkway bɛ́fàkari ná?” 10Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔchí ntɔŋ ntá bo Israɛl anɛ bo bárɨŋɨ sayri, yɛ̌ nɔ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n-ɛ? 11Tɛtɛ̌tɛp, sɛ́rɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́rɨ́ŋɨ́, nɛ sɛ́ghàti bho chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k, yɛ̌ nɔ bǎpú noko mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghàti bhe. 12Mbák ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti barak anɛ́ áfàkari fá amɨk be kɛnókó, ná bǎkwáy mɛnoko mbák ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti barak anɛ áfàkari awu amfay? 13Yɛ̌ mmu amɔt ábhɨ́kɨ́ re ko amfay ɛbhak ɛnɛ Mandɛm achi, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, yi mmu áfú amfay atwɔ amɨk. 14Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Moses ásɔ́rɛ́ nyaka nnyɔ́-sɛnɔŋ abhat ndǔ ɛnɔk, ayoŋ amfay, amɛm baso, ɛnyu ɛyɔ kɛ̌ bábhɔ́ŋɔ́ bɛyoŋ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm nkwɔ amfay. 15Bábhɔŋ bɛkpaŋ yi amfay ɛnɔk bɛ yɛ̌ agha anɛ anoko yi, ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

16“Mandɛm akɔŋ nyaka bǒ mmɨk tontó, kpát achyɛ Njaŋá Mɔ́ywi bɛ yɛ̌ agha anɛ ánókó yi, ákɛ́ gu ánɛ́m, kɛ ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti. 17Mandɛm abhɨ́kɨ́ to Mɔ̌ywi fá amɨk bɛ ántwɔ́ ántáŋ bǒ mmɨk andɛm bɛ babhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́. Atǒ yí chi bɛ́ ámfʉɛ́t ntá yi, ampɛmɛ bǒ mmɨk. 18Bápú tɛmsi mmu anɛ ánókó yi, kɛ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ ka mɛnoko, bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ yi mbɔnyunɛ ábhɨ́kɨ́ ka mɛnoko Njaŋa-Mɔ Mandɛm. 19Ntí anɛ Mandɛm átàŋ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko Mɔ́ywi chi bɛ́ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛ́twɔ fá amɨk kɛ bo bákɔŋ ɛjuri bácha ɛrɔ́ŋɔ́, mbɔnyunɛ barak abʉ́abʉ kɛ bɔ bákʉ̀. 20Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ barak abʉ́abʉ ǎpap ɛrɔ́ŋɔ́. Apú rɔŋ ɛbhak ɛnɛ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛchi ndǔ ápú yaŋ bo mangɔ mɛnyɨŋ yi ákʉ̀. 21Kɛ mmu anɛ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp ǎtwɔ ndǔ ɛrɔ́ŋɔ́ nɛ maŋák, bɛ bo mangɔ bɛ Mandɛm kɛ ákwak yi ankʉ mɛnyɨŋ ɛbhɔ.”

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ ɛ̌ti Yesu

22Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ághàti Nikɔdɛ́mɔs, arɔk bɛbhak bɛchak atú Judɛ́ya nɛ baghɔkɔ́ bhi. Abhak arɛ́ nɛ bhɔ anjwiti nɔkɔ bho. 23Mpok ɛyɔ, Jɔ̌n abhak Áénɔn, kɛkwɔt nɛ Sálim, anjwiti nɔkɔ bho. Abhak arɛ́ mbɔnyunɛ manyiɛp aya nyaka ɛbhak ɛyɔ. Bo báré rɔŋ ntá yi, anjwiti nɔkɔ bhɔ. 24Bábhɨ́kɨ́ re kɛm nyaka Jɔ̌n mamfyɛ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

25Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ɛpʉ́ítí ɛ́kwɛ́n nɛntɨ bakoŋo Jɔ̌n nɛ mmu Israɛl achak ɛ̌ti ɛnyǔ nɛso ɛnɛn nɛ́kʉ̀ mmu ambak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm. 26Ɛ́kʉ́ bakoŋo Jɔ̌n bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Ntɔŋ, mmu anɛ achi nyaka nɛ wɔ ɛbhé Nyɛ́n Jɔ́dan ɛnɛ́ awu ɔ́ngati nɔkɔ bo mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi, ǎjwiti bho nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu árɔ̀ŋ ntá yi.” 27Jɔ̌n akɛmɛ bhɔ bɛ, “Yɛ̌ mmu apu kway bɛbhɔŋ ɛnyɨŋ kpátɛ Mandɛm anchyɛ yi yɔ. 28Bě babhɔŋ bǎchí batísiɛ ndǔ ndɛ́mɛ́ bɛ́ puyɛ̌ mɛ kɛ̌ nchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò. Nchí chí mpɔkɔntó anɛ Mandɛm átó bɛ njambɨ kɛ yi antwɔ. 29Mbǎy-ngɔrɛ kɛ ábhɔ́ŋɔ́ ngɔrɛ́. Mmʉɛrɛ mbǎyngɔrɛ́ anɛ áchí téé ánòŋ bɛ́ghok ɛyɔŋ ɛnɛ mbǎyngɔrɛ́, + ǎghok ɛyɔŋ ɛyi, ambɔ́ŋ bɛyǎ maŋák. Ɛnyu yɔ kɛ ɛ́chi nɛ mɛ. Maŋák ama ajwí pɔɔt nɛ́nɛ. 30Nsóŋó yí abhɔŋ bɛ́kó nɔ́kɔ́ kó, aya ansɛp nɔkɔ.

31“Mmu anɛ áfú amfay, achá yɛ̌ntɨkɨ mmu achak. Mmǔ mmɨk afu fá amɨk, nɛ ǎrɛm chi barak anɛ́ mmɨk. Mmu anɛ áfú amfay achá bǒ mmɨk mankɛm. 32Yí ǎghati bo mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi aghɔ nɛ amɨ́k, aghók nɛ batú. Yɛ̌ nɔ, yɛ̌ mmu apú noko ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m mbɔ ɛnyɨŋ. 33Kɛ mmu anɛ ághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi arɛmɛ anoko, ǎtɔŋ bɛ yi anókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ́mɛ́ bɛ ɛ́chí tɛtɛp. 34Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ yí mmu Mandɛm átó, árɛ̀m chi Ɛyɔŋ Mandɛm mbɔnyunɛ Mandɛm achyɛ́ yi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ njɛnti ti. 35Ɛta Mandɛm akɔŋ Mɔ́ywi nɛ afyɛ́ mɛnyɨŋ mɛnkɛm yi awɔ. Mandɛm achyɛ́ yi Ɛfóŋó ɛyi njɛnti ti. 36Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, ǎbhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ noko Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm apú bhɔŋ nɛpɛ́m. Kɛ bɛběntɨ Mandɛm bɛ́tɨŋɨ nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index