Search form

Jɔ̌n 3:1

Yesu nɛ Nikɔdɛ́mɔs

1Mǔnti bo Israɛl amɔt achi nyaka. Aka nnyɛ́n bɛ Nikɔdɛ́mɔs. Abhak mǔnkwɔ Fárisi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index