Search form

Jɔ̌n 3:10

10Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɔchí ntɔŋ ntá bo Israɛl anɛ bo bárɨŋɨ sayri, yɛ̌ nɔ ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n-ɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index