Search form

Jɔ̌n 3:11

11Tɛtɛ̌tɛp, sɛ́rɛ̀m mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́rɨ́ŋɨ́, nɛ sɛ́ghàti bho chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghɔ́ nɛ amɨ́k, yɛ̌ nɔ bǎpú noko mɛnyɨŋ ɛbhɛn sɛ́ghàti bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index