Search form

Jɔ̌n 3:12

12Mbák ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti barak anɛ́ áfàkari fá amɨk be kɛnókó, ná bǎkwáy mɛnoko mbák ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛ̌ti barak anɛ áfàkari awu amfay?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index