Search form

Jɔ̌n 3:13

13Yɛ̌ mmu amɔt ábhɨ́kɨ́ re ko amfay ɛbhak ɛnɛ Mandɛm achi, ɛ́bhɨ́kɨ́ fʉɛt Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, yi mmu áfú amfay atwɔ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index