Search form

Jɔ̌n 3:14

14Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Moses ásɔ́rɛ́ nyaka nnyɔ́-sɛnɔŋ abhat ndǔ ɛnɔk, ayoŋ amfay, amɛm baso, ɛnyu ɛyɔ kɛ̌ bábhɔ́ŋɔ́ bɛyoŋ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm nkwɔ amfay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index