Search form

Jɔ̌n 3:15

15Bábhɔŋ bɛkpaŋ yi amfay ɛnɔk bɛ yɛ̌ agha anɛ anoko yi, ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index