Search form

Jɔ̌n 3:16

16“Mandɛm akɔŋ nyaka bǒ mmɨk tontó, kpát achyɛ Njaŋá Mɔ́ywi bɛ yɛ̌ agha anɛ ánókó yi, ákɛ́ gu ánɛ́m, kɛ ámbɔ́ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index