Search form

Jɔ̌n 3:17

17Mandɛm abhɨ́kɨ́ to Mɔ̌ywi fá amɨk bɛ ántwɔ́ ántáŋ bǒ mmɨk andɛm bɛ babhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́. Atǒ yí chi bɛ́ ámfʉɛ́t ntá yi, ampɛmɛ bǒ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index