Search form

Jɔ̌n 3:18

18Bápú tɛmsi mmu anɛ ánókó yi, kɛ mmu anɛ ábhɨ́kɨ́ ka mɛnoko, bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ yi mbɔnyunɛ ábhɨ́kɨ́ ka mɛnoko Njaŋa-Mɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index