Search form

Jɔ̌n 3:19

19Ntí anɛ Mandɛm átàŋ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ noko Mɔ́ywi chi bɛ́ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛ́twɔ fá amɨk kɛ bo bákɔŋ ɛjuri bácha ɛrɔ́ŋɔ́, mbɔnyunɛ barak abʉ́abʉ kɛ bɔ bákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index