Search form

Jɔ̌n 3:2

2Ɛwak ɛ́mɔt arɔk ntá Yesu nɛ bɛti arɛm bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́rɨ́ŋɨ́ bɛ́ Mandɛm kɛ̌ átó wɔ bɛ ɔ́ntwɔ́ ɔ́ntɔ́ŋ bo mbɔnyunɛ yɛ̌ mmu apú kway bɛkʉ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn ɔ́kʉ̀ mbák Mandɛm apu nɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index