Search form

Jɔ̌n 3:20

20Yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ákʉ̀ barak abʉ́abʉ ǎpap ɛrɔ́ŋɔ́. Apú rɔŋ ɛbhak ɛnɛ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛchi ndǔ ápú yaŋ bo mangɔ mɛnyɨŋ yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index