Search form

Jɔ̌n 3:21

21Kɛ mmu anɛ ákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi tɛtɛp ǎtwɔ ndǔ ɛrɔ́ŋɔ́ nɛ maŋák, bɛ bo mangɔ bɛ Mandɛm kɛ ákwak yi ankʉ mɛnyɨŋ ɛbhɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index