Search form

Jɔ̌n 3:22

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ ɛ̌ti Yesu

22Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́rɛ́m ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi ághàti Nikɔdɛ́mɔs, arɔk bɛbhak bɛchak atú Judɛ́ya nɛ baghɔkɔ́ bhi. Abhak arɛ́ nɛ bhɔ anjwiti nɔkɔ bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index