Search form

Jɔ̌n 3:23

23Mpok ɛyɔ, Jɔ̌n abhak Áénɔn, kɛkwɔt nɛ Sálim, anjwiti nɔkɔ bho. Abhak arɛ́ mbɔnyunɛ manyiɛp aya nyaka ɛbhak ɛyɔ. Bo báré rɔŋ ntá yi, anjwiti nɔkɔ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index