Search form

Jɔ̌n 3:25

25Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, ɛpʉ́ítí ɛ́kwɛ́n nɛntɨ bakoŋo Jɔ̌n nɛ mmu Israɛl achak ɛ̌ti ɛnyǔ nɛso ɛnɛn nɛ́kʉ̀ mmu ambak pɛ́pɛ́p bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index