Search form

Jɔ̌n 3:26

26Ɛ́kʉ́ bakoŋo Jɔ̌n bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Ntɔŋ, mmu anɛ achi nyaka nɛ wɔ ɛbhé Nyɛ́n Jɔ́dan ɛnɛ́ awu ɔ́ngati nɔkɔ bo mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi, ǎjwiti bho nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu árɔ̀ŋ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index